• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ได้จัดประชุมคุณะอนุกรรมการบูรณาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560
เพื่อพิจารณาแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ และแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ (GISTDA) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ 31 ท่าน จาก 12 หน่วยงาน