• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ผ่านระบบ NGIS Portal

ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ผ่านระบบ NGIS Portal

   ตั้งแต่ 27 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) รวม 9 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน  เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัด เข้าสู่ระบบ NGIS Portal และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้บริการผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐด้วยภูมิสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 57 หน่วยงาน ใน 9 จังหวัดข้างต้น