• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี APRSAF-24 Poster Contest ประจำปี 2560

กิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี APRSAF-24 Poster Contest ประจำปี 2560

aprsaf2017final.jpg

 

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญ น้อง ๆ ที่สนใจกิจกรรมด้านศิลปะ อายุระหว่าง 8 -11 ปี ส่งภาพวาดในหัวข้อ “United Through Space” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะนำภาพวาดเข้าประกวดในการประชุม APRSAF-24 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-24
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดจินตนาการด้านอวกาศ ออกแบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต เติมแต่งความคิดให้กว้างไกล บนหลักการของพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างแรงบันดาลใจ ในงานงาน การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 “GEO-SCIENCE YOUTH FORUM” ประจำปี 2560
กติกา : 1. วาดภาพบนกระดาษขนาด A2 (420x594มม.)
2. องค์ประกอบในภาพจะต้องแสดงถึงความคิดและจินตนาการโดยสื่อถึง
หัวข้อ “United Through Space”
3. ไม่จำกัดเทคนิคการวาด รวมทั้งสีที่ใช้ แต่ห้ามใช้รูปถ่าย
4. ห้ามมีรูปธงชาติของประเทศไทย และประเทศต่างๆ บนภาพวาด
5. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือใด ๆ ลงบนภาพ
6. เขียนชื่อ-สกุล อายุ โรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษด้านหลังของภาพ
7. ช่วงอายุระหว่าง 8 – 11 ปี นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การตัดสิน :

                1. คัดเลือกภาพ จำนวน 3 ภาพ เพื่อส่งผลงานเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน APRSAF-24 POSTER CONTEST ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
*** ประกาศผล วันที่ 8 กันยายน 2560
2. คัดเลือกภาพรอบแรก จำนวน  20 ภาพ เพื่อเข้าร่วมประกวดการวาดภาพในงาน การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 Geo-science Youth Forum (รอบวาดสด)
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
** ประกาศผล วันที่ 8 กันยายน 2560
เกณฑ์การตัดสิน : 100 คะแนน 1. การสื่อความหมายและแนวคิด     30 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์                              25 คะแนน
3. การจัดองค์ประกอบ                                   20 คะแนน           
4. การให้สีสัน                                             15 คะแนน
5. ความสวยงามโดยรวม                                 10 คะแนน
รางวัล :
1. ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก สทอภ. จำนวน 3 ภาพ จะได้รับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล  พร้อมเงินรางวัล ภาพละ 3,000 บาท
2. รางวัลจากเวทีการประชุม APRSAF-24 ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2560
ณ เมืองเบงกาลุรุ สาธารณรัฐอินเดีย
(กรณีที่ภาพทั้งสามได้รับรางวัลจาก APRSAF-24 จำนวนเงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 20,000 บาท )
   2.1 Best Poster Award                    10,000     บาท
2.2 Special Poster Award 5,000      บาท
2.3 Special Poster Award                 5,000      บาท
2.4 JAXA Award                              3,000      บาท
2.5 ISRO Award                               3,000      บาท
ตามลำดับทั้งนี้ ภาพที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด จะเป็นสมบัติของ สทอภ. และ JAXA และจะเผยแพร่ภาพเหล่านี้ในเว็บไซด์  สิ่งพิมพ์ และปฏิทิน ของหน่วยงานทั้งสอง
การส่งผลงาน :  ส่งภาพวาดทางไปรษณีย์พร้อมใบสมัครไปยัง
การประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8 -11 ปี หัวข้อ “United Through Space”
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
196 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
**ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ( ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)