• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เจาะลึกในทุกประเด็นของโครงการ National Space Exploration 2017

เจาะลึกในทุกประเด็นของโครงการ National Space Exploration 2017

     พลาดไม่ได้กับการเจาะลึกในทุกประเด็นของโครงการ National Space Exploration 2017 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง SCi Connect @ Faculty of Science ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพราะอวกาศคือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เรามองเห็นและไม่มีวันที่จะศึกษาได้สิ้นสุด การค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศจึงเป็นเครื่องมือที่ผลักดันให้เรามองเห็นทุกอย่างได้ในภาพรวม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและสืบเนื่องไปจนถึงในอนาคตในการนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้ประเทศไทยเจริญรุดหน้าทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซีย อินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯ ที่มีเทคโนโลยีด้านอวกาศรุดหน้าก็กำลังก้าวทิ้งห่างจนน่าเป็นห่วง ทั้งการสำรวจอวกาศ หรือการใช้ทรัพยากรในอวกาศ เป็นต้น

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-4605 หรือ0-2564-7000 ต่อ 1177 งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

kmutt-poster.jpg