• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมประชุม "คณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

จิสด้าร่วมประชุม "คณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  จิสด้าเข้าร่วมประชุม "คณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งบูโด-สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมปัญจพร อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. จ.ยะลา ทั้งนี้ สทอภ. ได้ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ดำเนินการ 1) เปรียบเทียบข้อมูลแปลงที่ดินจาก สบอ.6 และ เครือข่าย/พอช. 2) สำรวจรังวัดแนวกันชนระหว่างที่ดินทำกินของราษฎรกับผืนป่าบูโด โดยได้ดำเนินในพื้นที่นำร่อง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส แล้วเสร็จ และเป็นที่น่ายินดีที่การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ มีความคืบหน้า จากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งนี้ในที่ประชุมมีความเห็นชอบให้ดำเนินการ อีก 8 อำเภอ (ยี่งอ สุไหงปาดี รือเสาะ ระแงะ เจาะไอร้อง สุคิริน กะพ้อ และรามัน) โดยให้ สทอภ. เสนอแผนการดำเนินงาน ในการประชุมครั้งต่อไป (11 เม.ษ.60)