• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

G-CON อีก 1 โอกาสของคนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

G-CON อีก 1 โอกาสของคนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

G-CON อีก 1 โอกาสของคนรุ่นใหม่
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัด workshop โปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ G-CON หวังสร้างผลงานสุดบรรเจิดของคนรุ่นใหม่
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานได้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลกผ่านข้อมูลจากดาวเทียมหรือเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล รวมถึงสามารถระบุตำแหน่งเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ โดยมีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล ได้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ทำให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่สนใจ อันจะนำไปสู่การตัดสินใจและการวางแผนในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เมื่อก่อนภาพถ่ายจากดาวเทียมอาจเป็นของหายากและมีราคาแพง แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถสืบค้นหาจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย หรือแม้กระทั่ง “สมาร์ทโฟน” โทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติถ่ายภาพได้ ใช้อินเทอร์เน็ตได้ ค้นหาสัญญาณนำทางจีพีเอสได้ เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากภูมิสารสนเทศทั้งสิ้น โดยภูมิสารสนเทศจะมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ ได้แก่ การสำรวจระยะไกล อาทิ ดาวเทียม เครื่องบินถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพ, การกำหนดพิกัดโดยใช้ดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้

G-CON จึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความรู้ กระตุ้นความคิดให้กับประชาชนได้เกิดความสนใจและเข้าใจในบริบทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการใช้ศาสตร์ทางด้านนี้เพื่อการบริหารจัดการประเทศให้ครอบคลุมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างอย่างยั่งยืน สำหรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกมาในแต่ละรอบได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านภูมิสารสนเทศกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง เติมแต่งให้ผลงานหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมมีความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงต่อไป สำหรับผลงานที่มีความโดดเด่นและมีแนวโน้มที่จะทำได้จริงนั้น ทางจิสด้าจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงธุรกิจอีกด้วย

Tags: