• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2559

กิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2559

GISTDA ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace

อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (Aerospace) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แต่อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม Aerospace ก็คือการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน STEM ให้ต่อยอดจากองค์ความรู้พื้นฐานได้

     ดังนั้น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace ในรูปแบบประชารัฐด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร (มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท Airbus group Innovations บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และ บริษัท ซี.ซี.เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด) เพื่อเตรียมเยาวชนที่อยู่ในระบบ (นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 35 คน ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว) ให้เป็น STEM Workforce สำหรับอุตสาหกรรม Aerospace เพื่อเพิ่มทักษะด้าน STEM และมีความคิดสร้างสรรให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกอบด้วย

     1) กิจกรรมออกแบบหุ่นยนต์สำรวจบนดาวอังคาร (Mars Rover): เพื่อสร้างทักษะในการออกแบบ (Design) ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรม ผนวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม

     2) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติและแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติและเข้าใจโจทย์และความต้องการของอุตสาหกรรม (ข้อกำหนดจริงจากบริษัท CCS) ซึ่งจะเป็นการพัฒนา STEM Workforce สำหรับอุตสาหกรรม Aerospace

     3) กิจกรรมรับฟังการบรรยายแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมระดับโลก: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังวิสัยทัศน์และข้อมูลภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก (บริษัท Airbus group Innovations)

     4) กิจกรรมการดูดาว ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ส่วนภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา) เพื่อการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมอวกาศ