• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือ LOI ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)

สทอภ. และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือ LOI ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)

           สทอภ. และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือ LOI ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) โดยทั้งสองฝ่ายหารือถึงศักยภาพในการร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ ด้วยการส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้/การวิจัย/ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงการสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Aerospace ตลอดจนการบริหารจัดการ Space Inspirium  เพื่อตอบสนองนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

 

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ