• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม "follow-up จากการศึกษาดูงานด้านอากาศยาน และอวกาศ ณ ประเทศญี่ปุ่น" ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

การประชุม "follow-up จากการศึกษาดูงานด้านอากาศยาน และอวกาศ ณ ประเทศญี่ปุ่น" ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

             คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ(สอร.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม “follow-up จากการศึกษาดูงานด้านอากาศยาน และอวกาศ ณ ประเทศญี่ปุ่น” โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะ ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ โครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคววามรู้และสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานร่วมกัน ในการเตรียมพร้อมและรับมือการเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ รวมถึงแนวทางที่ สทอภ. จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศอย่างมีประสิทธิิภาพต่อไป

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ