• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

          ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2533 กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ"

          ในการนี้อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ.เป็นประธานจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ตัดแต่กิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้บริเวณอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
 

ผู้รายงาน นายประวิทย์ เฉิดโฉม
E-Mail : prawit@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ