• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะอาจารย์และนักศีกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559

คณะอาจารย์และนักศีกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559

          ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศีกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมดูงานตามเป้าหมายเพิ่มพูนความรู้นอกชั้นเรียน

          ในครั้งนี้คณะฯ ได้รับความรู้ จาก สทอภ ทางวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณ การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม จนถึงการนำไปประยุกตฺ์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามภารกิจและบทบาทของ สทอภ. อีกทั้งยังได้เข้าชม Space Inspirium เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอวกาศให้ยิ่งขึ้นไป

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ