• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559

การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559

     ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) เนื่องด้วยสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร (สพธ.) จัดฝึกอบรมขึ้นตามการดำเนินโครงการแก่ บุคคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ สทอภ. ในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงานด้าน การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต อีกด้วย

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ