• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า เดินหน้า "คลิ๊กปุ๊บ...รู้ปั๊บ กับเกษตรอัจฉริยะ" ใช้ G-Agro คาดการณ์ผลผลิตข้าวยโสธร

จิสด้า เดินหน้า "คลิ๊กปุ๊บ...รู้ปั๊บ กับเกษตรอัจฉริยะ" ใช้ G-Agro คาดการณ์ผลผลิตข้าวยโสธร

     วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เดินหน้า "คลิ๊กปุ๊บ...รู้ปั๊บ กับเกษตรอัจฉริยะ" จัดฝึกอบรม “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่” หรือ G-Agro เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดยโสธรสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
     นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่” โดยกล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดยโสธร มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1 ล้านไร่ รวมทั้งยังมีพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ อาทิ มันสำปะหลัง ยางพารา และอ้อย โดยที่ผ่านมาจังหวัดยโสธรยังไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรเท่าที่ควร และทราบว่าทางจิสด้าได้พัฒนาระบบ G-Agro หรือ “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่” เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพื่อคาดการณ์ผลผลิตตามขอบเขตการปกครอง ประเมินวันที่จะเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวได้ในละแต่ละพื้นที่ และช่วงเวลา แสดงพื้นที่ลุ่มต่ำมากและพื้นที่ลุ่มต่ำน้อย และสามารถบ่งชี้พื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ถือว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์มากต่อการเพาะปลูกข้าว และมีการนำมาใช้ที่จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดแรก ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้า และจังหวัดยโสธร ที่จะร่วมกันพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เกษตรกรเองก็ต้องมีการปรับตัว ทั้งในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อช่วยในการประกอบสัมมาอาชีพกันมากขึ้น และระบบ G-Agro นี้ เท่าที่ผมได้ลองศึกษาดูไม่มีอะไรยาก และเป็นระบบที่มีประโยชน์มากจริงๆ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการด้านการเกษตรของจังหวัดยโสธร
     อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้มีการสนับสนุนการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ที่อำเภอกุดชุม  อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง  พื้นที่ปลูกกว่า 30,000 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 350 ก.ก./ไร่  ดำเนินการโดยกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ  และกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติยั่งยืน  ซึ่งมีแผนจะส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศตามมาตรฐานที่ผู้สั่งซื้อกำหนด ดังนั้นหากมีการนำระบบ G-Agro ของจิสด้า มาร่วมใช้งาน เชื่อว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรจะมีมาตรฐานและผลผลิตที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน
สำหรับระบบ G-Agro นี้ ทางจิสด้าจะนำไปเผยแพร่สู่กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย จำนวน 18 จังหวัด โดยผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้ระบบได้ที่ สามารถทดลองใช้ระบบได้ที่ http://g-agro.gistda.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร หมายเลข 0-2141-4580-1