• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะนักศึกษาฝึกงาน สทอภ. เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 20 กันยายน 2559

คณะนักศึกษาฝึกงาน สทอภ. เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 20 กันยายน 2559

     ในวันที่ 20 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้มาฝึกงานกับ สทอภ. นำโดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) เพื่อให้คณะนักศึกษาได้รับความรู้ ความเชี่ยวชาญจาก สทอภ. โดยวิทยการผู้ปฏิบัติงานจริง

     ทางคณะ ฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณ การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังให้ความสนใจเยี่ยมชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศอีกด้วย ซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ