• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รายงานการประเมินองค์การมหาชน

รายงานการประเมินองค์การมหาชน

1. ประเมินสำนักงานตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง สทอภ.

2. ประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ.