• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จับมือ ศวภ. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด

GISTDA จับมือ ศวภ. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด

      วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) หารือการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีบทบาทด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ ในลักษณะของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่าง GISTDA และ ศวภ. ไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศอีกด้วย