• ภาษาไทย
  • English

GISTDA หารือ ป.ป.ช. แนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

GISTDA หารือ ป.ป.ช. แนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ุ ผสทอภ. และ นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต