• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารที่พักอาศัย Horizon ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63027178828 ระหว่างวันที่ 19 - 26 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น., เสนอราคาวันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.