• ภาษาไทย
  • English

จิสด้า ร่วมกับ ทช. หารือการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่าชายเลน

จิสด้า ร่วมกับ ทช. หารือการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562  คณะผู้บริหารสทอภ. นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติการรองผู้อำนวยการ  สทอภ. พร้อมด้วย นางสาวดวงรัตน์  ภัทรธัญญา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  และเจ้าหน้าที่ สทอภ. ร่วมหารือการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่าชายเลน กับ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมหารือในครั้งนี้

สำหรับการหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนโดยการแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม พัฒนา Algorithm ในการอ่านแปลและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจากภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงาน ตรวจสอบติดตามระวังและประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน และร่วมแสดงความยินดีกับนายโสภณ ทองดี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) อีกด้วย