• ภาษาไทย
  • English

โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ.

โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ.

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ทีมที่ปรึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่ดำเนินโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ. ได้เข้าเก็บข้อมูล ณ สทอภ. อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยการสัมภาษณ์ หัวหน้า และ ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ (หน.ฝพย.) หัวหน้าฝ่ายธุรการและการคลัง (หน.ฝธก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีโอกาสเก็บข้อมูลกับคณะนักเรียนที่มาเยี่ยมชม  Space Inspirium โดยให้น้อง ๆ กรอกแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป