• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้าจัดสัมมนา “การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ”

จิสด้าจัดสัมมนา “การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ”

   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดสัมมนา “การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 44 หน่วยงาน จำนวน 130 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วยงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศต่อไป