• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ผนึกกำลัง เทศบาลแหลมฉบัง สร้างกำลังคนท้องถิ่น รับ EEC - THAILAND 4.0

GISTDA ผนึกกำลัง เทศบาลแหลมฉบัง สร้างกำลังคนท้องถิ่น รับ EEC - THAILAND 4.0

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
หรือ GISTDA ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง ดำเนินการจัดงานสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม (Seminar for Community Leaders : Towards Holistic Sustainable Area Development) ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยสาระสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างกำลังคนในพื้นที่นครแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการ ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ให้มีความพร้อมเตรียมรับกับการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเฉพาะ EEC , THAILAND 4.0 และการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ GISTDA และ เทศบาลนครแหลมฉบัง ถือว่าเป็นพันธมิตรในเชิงพื้นที่ๆ จะขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกันในปัจจุบันและอนาคต ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่และได้เยี่ยมชมภารกิจที่สำคัญของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เช่น ภารกิจรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ซึ่งตั้งภายในอุทยารังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Tags: