• ภาษาไทย
  • English

จิสด้ารวมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอวกาศสัญชาติไทย กำหนดทิศทางผลักดัน ทะยานสู่เวทีโลก ในงาน GET IN! WE’RE GOING TO MARS

จิสด้ารวมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอวกาศสัญชาติไทย กำหนดทิศทางผลักดัน ทะยานสู่เวทีโลก ในงาน GET IN! WE’RE GOING TO MARS

   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า เตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพธุรกิจสตาร์ทอัพด้านอวกาศ ในงาน GET IN! WE’RE GOING TO MARS ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ Big Co Working Space ถ.พระราม 9 ตามที่วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวไว้ว่า”รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม อีอีซี จิสด้า กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งในวันหน้าเราต้องดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ให้ได้” โดยภายในงานจัดเสวนาขึ้น ร่วมกับ บริษัท Mu Space Crop และ บริษัท Vector Dynamics บริษัทชั้นนำสตาร์ทอัพอวกาศ และกิจกรรม Inside Out ร่วมสร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางสู่เป้าหมายที่จะผลักดัน Thailand Space Startup ให้เกิดขึ้นในอนาคต

   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวเป็น Thailand 4.0  ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Innovation-Driven Economy) ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีแผนสนับสนุน Startup ภายใต้กิจกรรม MOST Startup ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup ให้เติบโตอย่างเป็นระบบ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ Startup ของไทยให้ก้าวทันนานาประเทศได้ อีกทั้งวิสัยทัศน์ท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ด้านอวกาศของไทย ให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่จะสามารถตอบโจทย์ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมระยะที่ 4 ของโลกด้วยเทคโนโลยีอวกาศและดิจิตอล

   ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่ Thailand Space Startup ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จิสด้าในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีจุดแข็งในเรื่องการวิจัยและพัฒนาทางด้าน Aerospace อากาศยานและอวกาศ อาทิ โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ “ธีออส-2” ร่วมกับ Airbus เพื่อสานต่อภารกิจจากดาวเทียมไทยโชตที่หมดอายุการใช้งาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกด้าน พร้อมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ จากประเทศฝรั่งเศส และโครงการห้องปฏิบัติการ GALAXI เพื่อการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ การช่วยเหลือทางด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อวกาศแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านอวกาศ
ทั้งนี้ กิจกรรม Thailand Space Startup “GET IN! WE’RE GOING TO MARS” เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าใจถึงทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกันของนโยบายที่จะผลักดัน Thailand Space Startup ให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ที่สนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการด้านอวกาศ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศต่อไป