• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ

GISTDA ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

โดยมี นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ เจ้าหน้าที่ สทอภ. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในจังหวัด จำนวน 34 ท่าน 17 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด เกษตรจังหวัด โครงการชลประทาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ป่าไม้จังหวัด อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดชัยภูมิ เข้าสู่ระบบ NGIS Portal และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้บริการผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐด้วยภูมิสารสนเทศและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป