• ภาษาไทย
  • English

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม เตือนภัย มลพิษ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม เตือนภัย มลพิษ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

   อีกครั้งสำหรับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม เตือนภัย มลพิษ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 120 คน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมถึงหน่วยงาน/ประชาชนที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในการติดตั้งสถานีเรดาห์ทั้ง 20 สถานี ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะได้พบปะแลกเปลี่ยน เติมเต็มองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการมลพิษทางน้ำจากน้ำมันรั่ว แพลงต์ตอนบลูม การค้นหาผู้ประสบภัยเรือล่ม การติดตามพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ขยะทะเล ปะการังฟอกขาว และคุณภาพน้ำชายฝั่ง เป็นต้น จากการสัมมนาในวันนี้จะนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 

Download File