• ภาษาไทย
  • English

การหารือเรื่องการจัดงานประชุม Agenda based "การเชื่อมโยมโครงการด้าน วทน. เพื่อพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก และภาคกลางตอนกลาง" ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

การหารือเรื่องการจัดงานประชุม Agenda based "การเชื่อมโยมโครงการด้าน วทน. เพื่อพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก และภาคกลางตอนกลาง" ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดร. เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ดร.สรรณพ นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.๔) และคณะ เนื่องในโอกาสร่วมหารือเรื่องการจัดงานประชุม Agenda based “การเชื่อมโยมโครงการด้าน วทน. เพื่อพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก และภาคกลางตอนกลาง” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วมหารือ

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Tags: