• ภาษาไทย
  • English

การอบรมหลักสูตรนานาชาติ 2016 GOFC-GOLD Data Initiative Advanced Training ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

การอบรมหลักสูตรนานาชาติ 2016 GOFC-GOLD Data Initiative Advanced Training ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร 2016 GOFC-GOLD Data Initiative Advanced Training ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) เนื่องด้วยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) จัดฝึกอบรมความรู้เรื่อง The Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics (GOFC-GOLD) โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการด้านป่าไม้และภาพพิ้นดิน ด้วยการเข้าถึงข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้าน Remote Sensing แก่ผู้เข้าอบรมจากนานาประเทศ

     ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาดาวเทียมไทยโชต รวมถึงการบริหารจัดการดาวเทียม และการวางแผนการถ่ายภาพ การรับสัญญาณ และการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม อีกด้วย

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

 

 

Tags: