• ภาษาไทย
  • English

การอบรมนานาชาติหลักสูตร Next generation regional satellites and modelling techniques for integrated water management ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

การอบรมนานาชาติหลักสูตร Next generation regional satellites and modelling techniques for integrated water management ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

                ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร Next generation regional satellites and modelling techniques for integrated water management ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) เนื่องด้วยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) จัดฝึกอบรมขึ้นตามความร่วมมือของ สทอภ และ THE NETHERLANDS FELLOWSHIP PROGRAMMES (NFP) ประเทศเนเธอแลนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการจัดการน้ำโดยรวม โดยผู้เข้าอบรมมาจากบุคคลากรของ Department of Remote Sensing, Mandalay Technological University, ประเทศเมียนมา

               ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะผู้เข้าอบรมเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าด้านการควบคุมดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม และการประยุกต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ