• ภาษาไทย
  • English

Director General แห่งกระทรวงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและพลังงาน (BMWi) สหพันธรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

Director General แห่งกระทรวงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและพลังงาน (BMWi) สหพันธรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร. เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อน Director General แห่งกระทรวงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและพลังงาน (BMWi) สหพันธรัฐเยอรมัน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อเยี่ยมชมกิจการด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทย โดยคณะ ฯ เข้ารับฟังการปฎิบัติการดาวเทียมแบบองค์รวม และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศของ สทอภ. อีกด้วย

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Tags: