หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์และการบริการ
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


ผลิตภัณฑ์และการบริการ >> ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม Thaichote

 

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลจากดาวเทียม Thaichote นั้นมีให้เลือกหลายแบบ โดยแต่ละแบบจะใช้การผสมช่วงคลื่นที่แตกต่างกัน ทำให้รายละเอียดจุดภาพของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน

ชนิดของผลิตภัณฑ์
ขาว–ดำ
น้ำเงิน
เขียว
แดง
อินฟราเรดใกล้
รายละเอียดภาพ
แบบช่วงคลื่นเดียว (PAN)
x
-
-
-
-
2 เมตร
ภาพสีเชิงคลื่น ( MS)
-
x
x
x
x
15 เมตร
Pan-Sharpened
x
x
x
x
x
2 เมตร

ผลิตภัณฑ์แบบช่วงคลื่นเดียว
(Panchromatic Products)
ผลิตภัณฑ์ภาพสีเชิงคลื่นของดาวเทียม Thaichote ให้รายละเอียดภาพ 15 เมตร (ที่การบันทึกภาพแนวดิ่ง) และมีข้อมูล 8 บิตต่อจุดภาพ โดยในหนึ่งแฟ้มข้อมูลของผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยข้อมูลทั้ง 4 ช่วงคลื่น ภาพที่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรรัสมีขนาด 90 กม. x 90 กม.
ผลิตภัณฑ์แบบช่วงคลื่นเดียวของดาวเทียม Thaichote ให้รายละเอียดภาพ 2 เมตร (ที่การบันทึกภาพแนวดิ่ง) และมีข้อมูล 8 บิตต่อจุดภาพ ภาพที่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 22 กม. x 22 กม.
ผลิตภัณฑ์แบบ Pan-Sharpened รวมข้อมูลที่ตามองเห็นจาก 4 ช่วงคลื่น (น้ำเงิน เขียว แดง อินฟราเรดใกล้) เข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ของช่วงคลื่นขาว-ดำ ผลิตภัณฑ์แบบ Pan-Sharpened มีให้เลือกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ในระดับ 2A เท่านั้น ภาพที่ได้เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 22 กม. x 22 กม.

ระดับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตมีการปรับแก้ 2 ระดับ ได้แก่
 • ระดับการปรับแก้โดยระบบ (1A): ภาพระดับ 1A นั้นจะได้รับการปรับแก้เชิงคลื่น ปรับระดับการตอบสนองสัมพัทธ์ของตัวตรวจวัด ( Detector equalization) และกำจัดความผิดพลาดเชิงคลื่น ช่วงคลื่น PAN และช่วงคลื่นสีแดงของระบบ MS ซึ่งเรียกว่า “ ช่วงคลื่นอ้างอิง ” จะไม่ได้รับการปรับแก้เชิงเรขาคณิต ส่วนช่วงคลื่น 3 ช่วงคลื่นที่เหลือจะได้รับการขยับ (Shifted) เพื่อทดแทนการเยื้องกันของข้อมูลในแต่ละช่วงคลื่น (รายละเอียด)
 • ระดับการปรับแก้เชิงภูมิศาสตร์ (2A): ภาพระดับ 2A จะได้รับการปรับแก้เชิงคลื่นเหมือนกับระดับ 1 A นอกจากนี้ยังได้รับการแก้ไขความผิดพลาดเชิงเรขาคณิตของแต่ละช่วงคลื่น (Registed) และการปรับแก้ความบิดเบือนเชิงภูมิศาสตร์ (Geocoded) นั่นคือได้รับการจัดข้อมูลใหม่บนระบบพิกัดเชิงแผนที่ (Carthographic grid) (รายละเอียด)

 

ชนิดของพื้นที่ภาพ

 1. แนวยาว (Single Strip)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN (ความกว้าง 22 กม.) หรือ MS (ความกว้าง 90 กม.) หรือ PAN Sharpened (ความกว้าง 22 กม.)
  • ผู้ใช้ระบุจุดศูนย์กลาง (ละติจูด/ลองจิจูด เป็นองศา) และความยาว (กม.) ของภาพ
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)
 2. แนวยาว: สเตริโอ หน้า/หลัง (Single Strip: Stereo Forward/After)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN (ความกว้าง 22 กม.) หรือ MS (ความกว้าง 90 กม.)
  • ผู้ใช้ระบุจุดศูนย์กลาง (ละติจูด/ลองจิจูด เป็นองศา) และความยาว (กม.) ของภาพ
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)
 3. แนวยาว: สเตริโอ ขวา/ซ้าย (Single Strip: Stereo Right/Left)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN (ความกว้าง 22 กม.) หรือ MS (ความกว้าง 90 กม.)
  • ผู้ใช้ระบุจุดศูนย์กลาง (ละติจูด/ลองจิจูด เป็นองศา) และความยาว (กม.) ของภาพ
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)
 4. สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN หรือ MS หรือ PAN Sharpened
  • ผู้ใช้ระบุพิกัดของมุมบนซ้ายและมุมล่างขวา (องศา) เป็นอย่างน้อย
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)
 5. รูปหลายเหลี่ยม (Polygon)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN หรือ MS หรือ PAN Sharpened
  • ผู้ใช้ระบุพิกัดทั้งหมดของพื้นที่ (ไม่เกิน 20 จุด) ตามลำดับทวนเข็มนาฬิกา
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)

 

 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.