หน้าหลัก ข่าวจากสื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ของ สทอภ.
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


สื่อสิ่งพิมพ์ของ สทอภ.

CategoriesFiles

folder icon 3 GISTDA Zoom
“GISTDA Zoom” เป็น Topic ในการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะภาพถ่ายจากดาวเทียมของกลุ่มนักภูมิสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอสวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ “GISTDA ASA” มีวัตถุประสงค์เพื่อเกาะติดสถานการณ์ที่น่าสนใจข่าวเด็นประเด็นร้อน โดยอาศัยข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูล โดยรูปแบบของการนำเสนอจะเป็นแบบ One page article ซึ่งประกอบด้วย ข้อความสั้นๆรูปภาพ และลิงค์ และนำมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ และ Social Network ต่างๆ โดยมีกำหนดการออกเผยแพร่เป็นรายสัปดาห์
folder icon 3 อื่น ๆ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นในวาระพิเศษ เช่น ครบรอบ, ความร่วมมือ เป็นต้น

There are no documents in this category
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.