หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


  Print help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
การฝึกอบรม เรื่อง แบบจำลองการจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood)
Hits : 6045

ภาพผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง แบบจำลองการจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ร่วมกับ ASEAN Disaster Reduction Center (ADRC) และ Geoinformatics Center (GIC)-สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง แบบจำลองการจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วมฉับพลับ (Flash Flood) ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2553 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ ASEAN Cooperation Project on Utilization of Space Based Technologies for Disaster Risk Management โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 53 ที่ผ่านมา และทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการ สทอภ. กล่าวเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติทีเกิดจากน้ำท่วม ซึ่งเป็นหัวข้อที่หน่วยงานไทยได้เลือกตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการในแต่ละท้องถิ่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. JSM Fowze นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 33 ท่าน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://iskd.gistda.or.th

สถานที่ : ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Back

JEvents v1.5.0 RC   Copyright © 2006-2009

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.