หน้าหลัก
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


ดาวเทียม ALOS หยุดปฏิบัติการ

ดาวเทียม ALOS หยุดปฏิบัติการ

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา สทอภ. ได้รับแจ้งจากองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) ว่า พบเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประการบนดาวเทียม ALOS ซึ่งส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าของตัวดาวเทียมลดลงเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมวิศวกรของ JAXA ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ดาวเทียมกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก็ไม่ได้รับสัญญาณตอบรับจากดาวเทียมแต่อย่างใด ถือเป็นการปิดฉากการทำงานของดาวเทียม ALOS อย่างสมบูรณ์ ดาวเทียม ALOS ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 โดยเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพ 3 ระบบ คือ PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping), AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) และ PALSAR (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) ดาวเทียม ALOS ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการบนอวกาศเป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน ซึ่งนับว่าเกินกว่าอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้เพียง 3 ปี  สทอภ. ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการรับสัญญาณดาวเทียม ALOS ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Sub-node) มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 โดยได้ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในและต่างประเทศทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน


***สำหรับข้อมูลดาวเทียม ALOS ในคลังข้อมูลของ สทอภ. ที่รับสัญญาณก่อนวันที่ 1 เมษายน 2554สทอภ. สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูลได้ตามปกติ

 

Link ที่เกี่ยวข้อง: http://www.jaxa.jp/press/2011/04/20110422_daichi_e.html

 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.